HOSE:AAA   CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT
Buy 19.000d, đóng lệnh khi xuất hiện 2 nến heiken đỏ
Giao dịch được đóng thủ công:
Thoát: 18250d
Tổng kết: Thua
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.