xuanhaimmoer

APPLE - Nhịp hồi

Giá xuống
NASDAQ:AAPL   Apple Inc
Nhịp hồi trước khi giảm tiếp