NguyenThang33

Quả Táo - Up trend

Giá lên
NASDAQ:AAPL   Apple Inc
Biểu đồ vu vơ, ae tham khảo :D

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.