GKFXPrimeVN

Apple có thể tăng lên 182

Giá lên
NASDAQ:AAPL   Apple Inc
Sau khoảng thời gian giảm theo xu hướng thị trường, hiên tại Apple đã tăng lên với đúng giá tri của tập đoàn này. Mức giá hiện tại vẫn rất đẹp để mua vào giữ lâu. Anh em tham khảo mua ở vùng giá hiện tại và chốt lời, cắt lỗ như trên hình.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.