zackss

APPLE ĐANG Ở VÙNG CHỐT LỜI , TÍN HIỆU ĐẢO CHIỀU XUẤT HIỆN

NASDAQ:AAPL   Apple Inc
vùng chốt lời của apple xuất hiện , tín hiệu dẫn dắt xu hướng đang đảo chiều , lưu lượng dòng tiền vào mã này đang rất thấp .Phần trăm giảm đang rất lớn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.