Whale-D

CKVN - ABS - 16/4/2022 - 5

Giá xuống
HOSE:ABS   CTCP DV NN BINH THUAN
Chứng khoán Việt Nam ABS
Vùng mua lên 12.700 - 15.500
Target 1: 31.450
Target 2: 42.800

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.