Dr_Thanh

Khuyến nghị mua cổ phiếu ABS

Giá lên
HOSE:ABS   CTCP DV NN BINH THUAN
cơ bản: có chất xúc tác để cp tăng giá
kĩ thuật: bắt đầu vào trend tăng mới có thể mở vi thế mua với tỉ lệ RR hấp dẫn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.