nguyenduy2012

ABTBTC D1 Tăng

HUOBI:ABTBTC   None
ABTBTC D1 Tăng

Giá nằm trên EMA34/89 D1, cho thấy xu hướng tăng

CHỉ số MACD , RSI đã quá mua, cho thấy giá sẽ test lại vùng hỗ trợ
Có thể đặt mua tại Fibo retracement 0.382, 0.5
Chốt tại vùng kháng cự 0.000090

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.