ScorkingBig

ACB - Xu hướng dài và ngắn hạn

Giá xuống
HOSE:ACB   NGAN HANG TMCP A CHAU
Đây là nhận định cá nhân và phân tích kỹ thuật thuần tuý:

- Theo khung thời gian Tuần: mô hình giá đang bước sang sóng 4 của Elliot , như vậy giá sẽ giảm, tiệm cận vào vùng hỗ trợ 22000 - gần so với đỉnh sóng 1 tại tuần 2/4/2018. Đối chiếu theo những mốc thời gian đã qua trong mốc thời gian của Ichimoku thì mức giảm này sẽ kết thúc vào tuần 12/6/2023, cũng là lúc kết thúc mô hình sóng giảm ABC của Elliot theo ngày

- Theo khung thời gian Ngày: sau khi đã hoàn thành xong mô hình 12345 của Elliot từ 1/4/2020 đến ngày 5/6/2021 thì Giá đã đi được nửa chặng được của sóng điều chỉnh A, dự báo sẽ xuống vùng giá 27000 vào ngày 2/11/2021 được đo theo mốc thời gian của Ichimoku . Còn tiếp tục bật ngược tăng trở lại theo sóng B và kết thúc tại sóng C theo dự báo bên trên

* Các cặp đo thời gian đều dựa vào những bộ số quan trọng trong lý thuyết thời gian của Ichimoku

-----

- According to the Weekly timeframe: the price pattern is entering wave 4 of Elliot , so the price will decrease, approaching the support area of ​​22000 - close to the peak of wave 1 at the week of April 2, 2018. Compared to the past timelines in the Ichimoku timeline, this decrease will end in the week of June 12, 2023, which is also the end of Elliot's ABC bearish wave pattern on a daily basis.

- According to the Daily timeframe: after completing the 12345 pattern of Elliot from April 1, 2020 to June 5, 2021, the Price has already gone half way through the correction wave A, it is forecasted to go down to the zone. price 27000 on November 2, 2021 as measured by the Ichimoku timeline. It continued to bounce back up again in wave B and ended at wave C according to the forecast above

* Pairs of time measurements are based on important sets of numbers in Ichimoku's theory of time

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.