HOSE:ACB   NGAN HANG TMCP A CHAU
ACB
RSI dưới 30
Mua tại key Level
Giá mua lần 1 : 28150
Giá mau lần 2 : 25700

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.