haphucqh2021

ACB tích lũy đả đủ - chỉ chờ gió đông

Giá lên
HOSE:ACB   NGAN HANG TMCP A CHAU
ACB cổ phiếu ngân hàng lướt sóng cuối năm bằng lãi gửi ngân hàng cả năm.
ACB góc phân tích kỹ thuật
- ACB tích lũy chặt chẽ quang mức 33-34.5
- Mô hình VCP thu hẹp dần
- Vol bắt đầu vượt trung bình 20 phiên
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.