tradafx

Bài 2: Xác định cấp độ cấu trúc thị trường với chỉ báo MACD

Đào tạo
HOSE:ACB   NGAN HANG TMCP A CHAU
Bài 2: xác định cấp độ cấu trúc thị trường với chỉ báo MACD - Phần 2

Tiếp nối với phần trước, các bạn đã có thể hiểu rằng chỉ báo MACD cũng giống như bất kỳ chỉ báo nào khác, chúng ta không nên giao dịch MACD một cách độc lập.
Và nếu bạn muốn sử dụng chỉ báo MACD hiệu quả, nó cần phải có sự hỗ trợ thêm từ hành động giá.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.