UnknownUnicorn4548749

Cổ phiếu AD- Mua vùng giá 23

Giá lên
EURONEXT:AD   KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.
Cổ phiếu AD- Mua vùng giá 23
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.