xuanhaimmoer

ADA/BTC - Vùng mua tốt

xuanhaimmoer Pro Cập nhật   
BINANCE:ADABTC   Cardano / Bitcoin
ADA đã hình thành mô hình 2 đáy từ trước và phá đường cổ đi lên, sau đó tới giờ đã test lại vùng đường cổ 2 lần và phe mua ở đây đều cho thấy sự hùng hậu.

Chúng ta có thể hi vọng tạm thời vùng hỗ trợ đó sẽ giữ vững và hướng tới target 15xx.

Good luck for all !

Bình luận:
Cập nhật cho ETH
Bình luận:
Update mới cho Ripple

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.