LeTrongHoaiNam

ADABTC, short luôn thôi nào

Giá xuống
BINANCE:ADABTC   Cardano / Bitcoin
90% ADABTC sẽ đi xuống tiếp với lực rất mạnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.