KiemCoin

ADA/BTC SÓNG CUỐI 5 CHUẨN BỊ X2 CHO SÓNG X

Giá lên
BINANCE:ADABTC   Cardano / Bitcoin
ADA/ BTC SÓNG CUỐI 5 CHUẨN BỊ X2 CHO SÓNG X
Mục tiêu: X2

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.