BINANCE:ADAPERP   ADA Perpetual Futures Contract
Scapling M15
Giá đang break trend tăng, nếu phá KL tạo đỉnh cao thì đợi giá retest lại vào Short