BINANCE:ADAUSD.P   ADA Perpetual Futures Contract
Scapling M15
Giá đang break trend tăng, nếu phá KL tạo đỉnh cao thì đợi giá retest lại vào Short
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.