nguyentanthanh199x

Ada x10 2021 nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

BITFINEX:ADAUSD   ADA / Dollar
x20 2022......................x30.............mmmm
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.