Phamdong1969

ADAUSDT đang cho xu hướng giảm điều chỉnh

Giá xuống
BINANCE:ADAUSDT   Cardano / TetherUS
ADAUSDT trên đồ thị ngày và đồ thị 4h đều cho xu hướng giảm
Vùng hỗ trợ tốt nằm ở 0.056 - 0.06$

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.