Trader-Pro-48

ADA đang tích luỹ vùng giá tốt cho trung và dài hạn

Giá lên
BINANCE:ADAUSDT   Cardano / TetherUS
Gom hàng quanh vùng 0.8
mục tiêu trước mắt 0.084 và dài hạn hơn 0.091
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.