SOT_Indie

ADA USDT 18/08/21

Giá xuống
BINANCE:ADAUSDT   Cardano / TetherUS
Có vẻ như đợt FOMO ADA đã kết thúc. Thị trường giảm 3 ngày liên tiếp và đây là lúc tiếp tục bán. Tham lam 1 chút

Entry: 2.0

Mục tiêu gần: 1.6 - 1.65

Kỳ vọng: 1.5


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.