Viceoj

ADA sẽ tiếp tục bay lên 0.093-0.094.Nếu phá được lên tiếp 0.096+

Giá lên
BITTREX:ADAUSDT   Cardano / Tether
Xu hướng ngắn hạn H1 và D1 đều cho thấy tăng lên, H1 chuyển từ giảm sang tăng. Dù phe bán vẫn đang control nhưng xu hướng là sẽ tiếp tục bay lên 0.093-0.094 trước khi về lại ngưỡng hỗ trợ 0.084 và tiếp tục có thể lên lại ngưỡng 0.096.

Mua được nhưng nên phân bổ vốn vừa phải, hoặc cẩn thận thì đợi xuống 0.083-0.84 rồi mua. CHắc nhất là 0.078-0.080 vùng mua Level On Level sẽ tương đối cứng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.