BITTREX:ADXBTC   AdEx / Bitcoin
ADX / BTC - Bittrex (Binance)
Buy: 0.00002488 - 0.00002505
Sell: 0.00002764 - 0.00002808
Stop loss: 0.00002422 - 0.00002438
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.