duc1810

AE - Break - Up

Giá lên
BINANCE:AEBTC   None
Mới tập crypto , anh em cho ý kiến
AE breakout 190-1200 sts - uptrend
tg1: 1309sts
tg2: 1381
tg3:1470sts
tg5: 2160sts
Ý kiến chủ quan, i am new member
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.