HOSE:AGR   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
Trong thời gian qua, AGR đang tích luỹ bên trên vùng hỗ trợ sau khi vượt khỏi vùng này từ ngày 23 tháng 8. Hiện tại đã có sự xác nhận khi 3 lần không thể phá đáy.

Dự kiến trong ngắn hạn, giá sẽ tiếp tục tăng đến vùng mục tiêu 19.55.

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Nhóm phân tích: https://t.me/FASTVNINDEX
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.