TradingView

Cách Tìm Cổ Phiếu Mới Để Giao Dịch

Đào tạo
NYSE:AI   C3.ai, Inc.
Nè mọi người! 👋

Bạn đã bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi nhìn vào cùng một mã? Đang muốn tìm hiểu về các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế? Bạn muốn mở rộng số lượng tài sản bạn giao dịch?

Kiểm tra Sparks của chúng tôi.

Chúng tôi tạo ra Sparks để nhanh chóng truyền cảm hứng cho bạn đào sâu hơn, tìm kiếm những cơ hội mới và thú vị trên thị trường. Sparks là danh sách theo dõi được tuyển chọn được xây dựng xung quanh các chủ đề thú vị.


Đây là vài ví dụ:

AI Stocks: Dành cho khi bạn muốn đặt cược vào sự phát triển của máy móc 🤖

Legacy stocks: Các công ty thuộc sở hữu của cùng một gia đình qua nhiều thế hệ ⌛

The Death Industry: Ai đó phải kiếm tiền từ quan tài, phải không? 💀

Space Stocks: Dành cho khi bạn muốn danh mục đầu tư của mình biến thành zero G. 🚀


Nhóm TradingView

Get $30 worth of TradingView Coins for you and a friend: www.tradingview.com/share-your-love/

Read more about the new tools and features we're building for you: www.tradingview.com/blog/en/
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.