Đề nghị mua quanh vùng 37x sell ngắn hạn tại 42x
Stoploss dưới 366