Kushinagar

AION/BTC , SUPER PUMP X5

Giá lên
BINANCE:AIONBTC   Aion / Bitcoin
Sau khi đến hết sóng LD theo các nhịp 5~3~5~3~5 hoàn thành xu hướng cấp 1 (Sóng 1 trong sóng chính IM). Thì xu hướng cấp 2 diễn ra và đã không phá được điểm DOW, dẫn tới đảo chiều hoàn thánh sóng hiệu chỉnh là sóng 2. Tạo ra các vùng entry 1 và entry 2. Chúng ta có thể buy ở vùng entry này .

Xu hướng cấp 1 tiếp diễn được hình thành, chiều dài sóng 3 được tính bằng Fib mở rộng sóng 1 + sóng 2 = 1,681

Entry 1: 444 - 495 sts

Entry 2: 294 -335 sts

TP: 1868 sts ( 500%)

Chức mọi người đạt lợi nhuận hiệu quả nhất .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.