GameonVentures

AION - 30% lợi nhuận ngắn hạn

Giá lên
BINANCE:AIONBTC   Aion / Bitcoin
Như bạn thấy, AION vừa kết thúc sóng hiệu chỉnh và vào tăng hồi ngắn hạn với mục tiêu giá 30 %

Hiện chưa phải đáy của AION

EP: 1386
TP: 1990
TG: 2100

Nhớ đặt SL với một nhà đầu tư cẩn thận
Cám ơn!

Like và share vì nó miễn phí!

Ý tưởng liên quan