GameonVentures

AION - 30% lợi nhuận ngắn hạn

Giá lên
BINANCE:AIONBTC   None
Như bạn thấy, AION vừa kết thúc sóng hiệu chỉnh và vào tăng hồi ngắn hạn với mục tiêu giá 30 %

Hiện chưa phải đáy của AION

EP: 1386
TP: 1990
TG: 2100

Nhớ đặt SL với một nhà đầu tư cẩn thận
Cám ơn!

Like và share vì nó miễn phí!

INCUBATE AND INVEST IN THE MOST BRILLIANT GAME PROJECTS IN BLOCKCHAIN with GAMEON

https://gameon.vc/
https://t.me/GameONVentures

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.