CryptoWorldChannel

Xu hướng AION ngày 4/5 2018

BINANCE:AIONBTC   None
Theo nhóm phân tích, xu hướng AION có 2 trường hợp :
1. BTC ổn định AION sẽ bay về target 45 46
2. BTC up/ down, ảnh hưởng tới AION, sẽ về mức hỗ trợ 41, sau đó bay lên 44 45
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.