GameonVentures

AION - Mục tiêu giá 400% sau khi giảm thêm 50%

BINANCE:AIONBTC   None
Aion sẽ tiếp tục giảm thêm khoảng 50% giá nữa trước khi big pump với mục tiêu giá 400%

EP: 3780
TP: 13000
TG: 20000 (x 400% profit)
SL*

Like, follow us on Tradingview !
Thanks for share!

INCUBATE AND INVEST IN THE MOST BRILLIANT GAME PROJECTS IN BLOCKCHAIN with GAMEON

https://gameon.vc/
https://t.me/GameONVentures