VuDucThanhLong

Aion/BTC Binance và 3 target giá.

Giá lên
BINANCE:AIONBTC   Aion / Bitcoin
Phương pháp mình dùng là Elliot , Ichimoku , Fibonance
Để hiển thị hết trong hình sẽ rất rắc rối vì vậy mình chỉ đưa ra target chốt lời.
Thời gian hoàn thành lệnh có thể kéo dài từ 1 tuần-5 tuần.
Các bạn vào lệnh nhớ set stoploss 5% dưới giá mua để đảm bảo an toàn!
..........
Đối với Aion sẽ có 2 đợt sóng tăng và đạt ít nhất 2 mốc target trong hình!

Vũ Đức Thành Long
English-Punlic Group Telegram: https://t.me/VDTLenglish
Vietnamese-Puclic Group Telegram: https://t.me/ducthanhlong
Vietnamese-Public Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/ZASCO/