MMPROTRADER

AION/BTC

BINANCE:AIONBTC   None
Cập nhật AION/BTC trung hạn đã vào xong vùng tích lũy để đi lên .mục tiêu cho trung hạn x4 .chúc các nhà đầu tư có những quyết định mua giữ trung dài hạn cho đợt hồi giá này.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.