AKROUSDT - 1 - 2% Tài Khoản rủi ro 5% - Lợi Nhuận 40%
Trend giảm khung H4 bị phá vỡ - Trend tăng H4 cũng đã bị phá vỡ
Chờ đợi phá key khung ngày sẽ tiếp tục đà tăng mới
Nội dung phân tích tham khảo không khuyến nghị đầu tư

jx
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.