NASDAQ:ALGN   Align Technology, Inc.
Trend chính:
- Trend tăng: đã xuất hiện phân kỳ dương, trendline trên RSI đã bị phá, đường 50 đã bị phá => trend chính bị phá.
Tuy nhiên chúng ta thấy có tín hiệu phân kỳ kín nên khả năng giá tiếp diễn tăng khá cao.
KL: Giá sẽ tăng để tạo thêm 1 đỉnh và sau đó phá trend tăng để hình thành trend giảm => Đợi Sell
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.