Chờ Sell
+ Kịch bản 1 giá sẽ hồi về KC dưới rồi rớt tiếp.
+ Kịch bản 2 giá sẽ hồi về KC trên rồi rớt tiếp.
=> Ưu tiên kịch bản 1.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.