BINANCE:ALICEUSDTPERP   ALICE / TetherUS PERPETUAL FUTURES
Giá về KL short xuống cản gần nhât, quan sát dời SL để đạt TP cao

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.