GameonVentures

AMB, H4 update, Sóng giảm cuối cùng

BINANCE:AMBBTC   Ambrosus / Bitcoin
Diễn biến tiếp theo AMB sẽ tăng nhẹ (vùng đánh dấu correction màu cam) sau đó bước vào các bước sóng giảm cuối cùng của mình để về tới đích ở đáy

INCUBATE AND INVEST IN THE MOST BRILLIANT GAME PROJECTS IN BLOCKCHAIN with GAMEON

https://gameon.vc/
https://t.me/GameONVentures
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.