GameonVentures

AMB - Tìm điểm mua vào còn x2

Giá xuống
BINANCE:AMBBTC   Ambrosus / Bitcoin
Theo tớ thì nó sắp x2 rồi, tìm điểm mua vào thôi
182x mua được đấy

INCUBATE AND INVEST IN THE MOST BRILLIANT GAME PROJECTS IN BLOCKCHAIN with GAMEON

https://gameon.vc/
https://t.me/GameONVentures
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.