GameonVentures

AMB, H4, Buy

Giá lên
GameonVentures Premium Cập nhật   
BINANCE:AMBBTC   Ambrosus / Bitcoin
Chờ điẻm break mô hình để buy cho 1 chuyến đi x2

Lưu ý: Dưới điểm vàng là SL
Bình luận:
Hướng tới mục tiêu
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:

xong vòng 1, tới vòng 2

INCUBATE AND INVEST IN THE MOST BRILLIANT GAME PROJECTS IN BLOCKCHAIN with GAMEON

https://gameon.vc/
https://t.me/GameONVentures
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.