NASDAQ:AMZN   Amazon.com, Inc
79 lượt xem
0
Buy AMZN (amazon)
Phương Pháp Hợp Lưu fibonacci retracement và Gann box
Vùng Hổ trợ tạo ra tại vùng giá 3066- 3151 ( tạo bởi 0.768 fibonaci và 0.382 Gann , trùng 0.5 Gann )
Giá đã đóng cửa trên vùng Hổ trợ vượt qua vùng thời gian 0.618 và 0.75 của Gann . Có thể vào lệnh Buy
Tp: Gann 3983
Tp: fibonacci 4734
Tp : Nêm tăng 5098
Sl : 3058

Bình luận