NASDAQ:AMZN   Amazon.com, Inc
Buy AMZN (amazon)
Phương Pháp Hợp Lưu fibonacci retracement và Gann box
Vùng Hổ trợ tạo ra tại vùng giá 3066- 3151 ( tạo bởi 0.768 fibonaci và 0.382 Gann , trùng 0.5 Gann )
Giá đã đóng cửa trên vùng Hổ trợ vượt qua vùng thời gian 0.618 và 0.75 của Gann . Có thể vào lệnh Buy
Tp: Gann 3983
Tp: fibonacci 4734
Tp : Nêm tăng 5098
Sl : 3058
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.