GKFXPrimeVN

Chiến thuật đâu cơ AMAZON

Giá xuống
NASDAQ:AMZN   Amazon.com, Inc
Cổ phiếu Amazon đã breakout qua khỏi trend tăng
Tìm điểm bán khí giá quay test lại đường trendline khoảng giá 1840

Mục tiêu hướng đến 1740

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi vào lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.