TrnNgcTrng

amazon

TrnNgcTrng Cập nhật   
NASDAQ:AMZN   Amazon.com, Inc
xu hướng down trend
Bình luận:
ok
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.