vantung050397

PHÂN TÍCH NHẬN ĐỊNH CỔ PHIẾU AMAZON

Giá lên
NASDAQ:AMZN   Amazon.com, Inc
Giá cp amzon đã về vùng đáy cũ hiện đang nằm trên vùng hỗ trợ . nếu giá cp k bị phá qua vùng này thì nên ưu tiên BUY lên
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.