quan_liteforex

Chờ mua mã AMZN

Giá lên
NASDAQ:AMZN   Amazon.com, Inc
Chờ AMZN phá lên tam giác giảm để Mua, target 4200$.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.