Ly_Hoang_Official

AMZN - Kỳ vọng là một sóng sideway

NASDAQ:AMZN   Amazon.com, Inc
Anh chị em theo dõi trước đó thì vẫn đang lãi với lệnh sell từ 3500$
Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thêm dữ liệu biểu đồ kỹ thuật cho anh chị em tự tin gồng lãi mà thôi!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.