Ly_Hoang_Official

AMZN - Kỳ vọng là một sóng sideway

NASDAQ:AMZN   Amazon.com, Inc
Anh chị em theo dõi trước đó thì vẫn đang lãi với lệnh sell từ 3500$
Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thêm dữ liệu biểu đồ kỹ thuật cho anh chị em tự tin gồng lãi mà thôi!