dinhchien

AMZN - AMAZON Tín hiệu tăng H4 [breakout & Dow]

Giá lên
NASDAQ:AMZN   Amazon.com, Inc
- Hệ thống tín hiệu Breakout + lý thuyết Dow. Cho tỉ lệ thắng lớn so với Mức sụt giảm tài khoản.
- Risk: 1%.
- Risk/reward: 1/2.
- Chúc may mắn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.