JackieHup

ANV - mẫu hình giá Vai đầu vai đảo ngược

Giá lên
HOSE:ANV   CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
ANV xuất hiện mẫu hình vai đầu vai đảo ngược.
Chờ giá break đường viền cổ có thể xem xét giải ngân.
Target: 30-31
Stop loss: <25

Bình luận