DamSan98

LPB NGÂN HÀNG VIỆT NAM KHÔNG CÓ TRÁI PHIẾU

DamSan98 Cập nhật   
HOSE:ANV   CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
LPB

Tạo sự thu hẹp dần độ biến động,
LPB vượt 15.2 mua
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Đã khớp lệnh mua 15.2 khi nó kéo lên
Bình luận:
15.2 do nó kéo râu trên khớp lệnh tự động, nhưng nay thì chính thức bứt phá mẫu hình rồi
Bình luận:
với lại ghim nhầm biểu đồ của con ANV,
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.