hoanganhchu

Mở vị thế APH

Giá lên
HOSE:APH   CTCP TD AN PHAT HOLDING
Mở vị thế mua với cổ phiếu APH , đạt được các yếu tố đồng thuận sau:

1. Giá tạo nền tích lũy ở vùng hỗ trợ giá xung quanh mốc 42,000 rất mạnh.
2. Giao dịch với hệ thống RSI + CCI + Stoch: Các chỉ báo RSI , CCI cùng phân kỳ với biểu đồ giá => Giá đã tạo đáy, và cả 2 chỉ số đều đi ra khỏi vùng quá bán với chỉ số thấp hơn vùng quá bán cũ.
3. Giao dịch với hệ thống MACD và Bollinger: HIstogram cũng tạo dấu hiệu phân kỳ, tuy nhiên không rõ ràng như RSI và CCI .

Entry : 42.00
SL: 38.95.
TP: 48.50
TP2: 54.0
TP3: 65.

Gọi tôi là Chu !
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.